is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen gelijk Hy is, zy zouden voor Hem knielen als voor liun Heer en hun God. Ja, een vrome, die ook onder de menschen eene maatschappelijk geziene plaats heeft of weet machtig te worden, of zich als wetenschappelijk man kan handhaven, vindt nog wel genade in de oogen der geleerde en ongeleerde menigte, die zijne vroomheid op den koop toe neemt; zelfs gebruiken velen den naam van Jezus Christus in de laagste orde, om rijk of geëerd te worden, 't zy als paus of pastoor, als gevierd predikant of heerschzuchtig oefenaar: maar in deze verschynselen ligt toch eigenlijk ergernis aan den echten, nederigen Jezus; Hem wordt schande aangedaan door van Hem party te trekken naar den wereldschen smaak. Van al deze ergernis, meer of minder openbaar, meer of minder heimelijk, zegt Pascal „belachelyk!"

Belachelijk? Voorzeker! Al wie dooreenmengen gaat wat soortelijk onderscheiden is, is bezig zich belachelyk te maken. Gelyk zich immers betoonen zou wie in een treurspel den jok van een blijspel ging zoeken of wie in een architectonisch wonder de grenzenlooze vryheid zeide te missen, door welke de gewrochten der natuur zich onderscheiden. Of mag ik niet meer lachen als een mensch, bovenmate zeer ingenomen met zyn windhond, zich moeite gaat geven om het dier vliegen te leeren? of als een ander zijn pronkenden pauw dresseert om van hem een stilstaand kamermeubel te maken ? Geen haar minder belachelyk wie zich aan 's Heeren geringheid ergert; wat hem in Jezus oorzaak tot ergernis geeft, is doodeenvoudig dat hy in Hem mist hetgeen niet tot dezelfde orde behoort als de grootheid, die Hy kwam openbaren, maar tot de laagste of middelste, en Hy is van de hoogste. Stumpers die zij zijn, dat zij dit niet gevoelen en zich gewonnen zouden geven, als het onvereenigbare vereenigd was.