is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Calvijn tot Rousseau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadetrekking tegemoet komen. Hij verordent des menschen geschiedenis, en schept en bevredigt daardoor 's menschen tot bewustheid ontwakende behoeften aan Hem. Hij roept hem dus tot bekeering, d. i. tot vrije toekeering. Ilij rechtvaardigt hem door het geloof. Hij verheerlijkt hun door voortgaande heiliging. Ja, de vrijheid des menschen, die heerlijkste schepping der genade Gods, voltooit zich door het werk des Heiligen Geestes, waardoor Gods gedachten des menschen gedachten, Gods werk het werk des menschen wordt, als Christus in ons woont, en onze vrijheid daardoor volkomen wordt dat wij, die vroeger, helaas! zeer veel (kwaads) zonder en tegen Christus konden doen, nu van lieverlede zóó vrij worden dat wij, Gode zij eeuwig dank ! zonder Christus niets kunnen doen. Zoo loopt niet in ons het eenmaal vóór vele eeuwen opgewonden uurwerkaf, maar omdat wij zelve Gods werk zijn geworden, wordt alles wat wij doen, ons eigen werk. De heiligen volharden, door onophoudelijke waakzaamheid tegen afval, in welke Gods bewarende genade zich werkzaam toont, ten einde toe. De eeuwige roeping en verkiezing Gods verwezenlijkt zich daardoor, dat de menschen zich teneinde toe benaarstigt om haar vast te maken, gelijk het leven des lichaams wel allereerst oorzaak, maar dan ook evenzeer gevolg van de verrichtingen zijner ledematen is. Zoo bestaat het geestelijk leven des menschen niet uit vele onsamenhangende, op zichzelf staande wilsbepalinyen, maar elke bepaalde beslissing van den wil werkt tevens ten goede up het geheel, op de blijvende richting van zijn wil, even als ook omgekeerd. (30)

I11 de heilige Schrift wordt deze rangorde der momenten alleen Kom. 8 t. a. p. aangeduid. Zij geeft, gelijk