is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levenden;" op Ps. 110 :1 (Matth. 22:43): „Hoe noemt hem dan David, in den Geest, zijnen Heer?" enz.; en het is beter zulke teksten te laten liggen, dan er een mouw aan te passen.

Het is een dwaze voorstelling, het O. T. te denken als boek met vele geestelijke elementen, waarin Christus zich heeft ingeleefd, om er Zijn leerstof uit te halon. Christus was geen ethisch predikant. Daartoe is de betrekking tusschen Zijn leven en het O. T. te reëel. Het leven van Christus eischt in het O. T. een wonderlijke geschiedkundige openbaring, wil men het in zijn geheel voor geen fictie, geen vaticinium ex eventn houden.

Men denke aan de geboorte uit een maagd uit den stam van David, aan de kribbe van Bethlehem, aan het optreden van Christus in Xazareth, aan het zelfbewustzijn: „Eer Abraham was, ben ik," ja, aan het ingehaald, gegeeseld, verworpen en voor geld verraden worden, ja, aan liet stervend met de overtreders gesteld worden, en aantal van andere kleinere bizonderheden, die regelrecht terugslaan op zooveel teksten, als: Micha 5:1, Jes. 7 : 14. Zach. 9 : 0. Jes 53, enz. (Men zie ook Harnack, „Dogmengesch," § (!. Die damalige Auslegung des Alten T.) Bij zulk een merkwaardige overeenkomst mag men met de Tiibingsehe school, met Bruno Baur en met Prof. Loman zeggen, dat het gehcele N. T. uit hot O. T. verdicht is, om een Jozef- of Jozua-gestalte als middelpunt, maar zoo men hiervoor terugschrikt, moet men rekening houden met de O. T. historie als een realiteit en mot de profetie niet alleen als een geloofskracht, die de overwinning van zonde en dood verwacht, maar als een eigenaardig vermogen, om door den sluier der toekomst henen te zien. Na al onze overwegingen concludeeren wij derhalve: Christus leert dikwijls uit het 0. T., zonder aan het historische van het enkel op zichzelf staand verhaal te denken, maar