is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En uit dien geest van haren inhoud bewijze men nu ook de inspiratie en het normatieve gezag der Heilige Schrift. De protestantsche kerk laat immers vóór alles het getuigenis des Heiligen Geestes als maatstaf der kanoniciteit gelden. Men vatte dientenbehoeve vooreerst de Schrift als een geheel in het oog. Dit, ondanks vele en zeer \ei schillende schrijvers in ver uiteenliggende tijden, zoo eenighjk organisme, de voortgang der openbaring daarin, de trapsgewijze ontvouwing der goddelijke heilsgedachten van den aanvang der wereld tot op haar einde toe, in geschiedenis, leer en voorzegging, kort en bondig, maar zoo veelzeggend mogelijk geschreven, overal doorademd van wezenlijk éénen geest van heiligen ernst, aan éen plan dienstbaar — de eer Gods en liet heil der menschen, die sinds jaarduizenden onuitputtelijk stroomende licht- en levens- en troostesvolheid van den inhoud, die wonderbare algenoegzaamheid voor alle behoeften, alle tijden, alle trapperi van beschaving en kennis enz., — welk een afstand van ahe louter menschelijke voortbrengsels! Men wijze tegelijk op de herscheppende geest eswerkingen van dit boek bij individuen, zoowel als bij geheele volken, op de zelfgetuigenis omtrent zijnen goddelijken inhoud aan het geweten van den lezer of hoorder. Vanwaar komt het, dat zijn dieper verstand van zelf voor den eenen zich ontsluit, voor den ander verborgen blijft, al naar zijne inwendige houding tot deze tegelijk neerbuigende en verheffende waarheid? -— Die eenheid, die onuitputtelijke en universeele inhoudsvolheid, die heilige werkingen, zijn zij niet onveiklaarbaai' zonder de daadzaak der inspiratie?

Deze maatstaf van het inwendige getuigenis des Geestes moet nu echtei verder aan alle subjectieve willekeur daardoor onttrokken worden, dat hij door de analogia fidei in de toepassing op de afzonderlijke geschriften, ook zijn objectieve bevestiging vindt, en alzoo bij deze inwendige critiek ook eene uit-

3*