is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christusbeeld der Evangeliën te verdichten en eene eenigszins dragelijke verklaring te geven van het oorspronkelijk geloof en geheel het bestaan der Christelijke kerk zonder de waarheid en werkelijkheid der Evangelische geschiedenis.

VII.

Tegen de aanvallender wonderschuwe natuurwetenschap trekke men allereerst een scherpe grenslijn tusschen taak en doel der Schrift als oorkonde der heilsopenbaring, die met het natuurkundig gebied alleen om voor de zedelijk-godsdienstige waarheden een grondslag te leggen, in algemeene trekken, fragmentarisch in aanraking komt, en dat der natuurwetenschap, die tot empirische waarneming van het gewordene beperkt, over het proces van de wording der wereld slechts vermoedens opperen en de realiteit eener onzichtbare wereld evenmin^ door teleskopische als door mikroskopische onderzoekingen in twijfel trekken kan. Bij de terechtwijzing van haar wonderschuw beginsel ga men uit van het alleen redelijke theïstische begrip omtrent God en zijne verhouding tot de wereld. Voorts steune men op de, ten minste in eenige groote grondtrekken, reeds gevondene harmonie tusschen na" tuurwetenschap en Mozaïsche kosmogenie, die de hoop op toekomstige oplossing ook van het nog niet opgehelderde rechtvaardigt. Men brenge de onzekerheid en voorbarigheid van vele natuurkundige berekeningen aan het licht, die steeds exact zijn willen, en toch, vaak op louter hypothesen gebouwd, door het strengere onderzoek aanhoudend gewijzigd worden. Met name wijze men de hypothesen over den oorsprong des menschen alleen uit natuurkrachten, als een aanval op zijne geestelijk-zedelijke waarde af, door aantooning der in den Bijbel geleerde en ook door ons zelfbewustzijn en zedelijk be-