is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wustzijn geëischte Goddelijkheid on eenheid van ons geslacht, door physiologische en nog meer door historische momenten gerechtvaardigd.

VIII.

Tegenover het optreden in massa van het ongeloof en de pogingen om het op praktisch-sociale wijze in het tegenwoordige leven in toepassing te brengen, moet, tot krachtiger verdediging naar den kanon: «aan hunne vruchten zult gij ze kennen!» nog veel meer dan tot dusver geschied is, naar alle zijden het praktisch-historische bewijs van het verderfelijke van het ongeloof, geleverd worden. Daartoe wijze men onbeschroomd op de treurige vruchten die het oplevert in de verspreiding van een grenzenloozen eigenwaan, eener toenemende verwarring van begrippen en heerschappij der phrase, in het doen verdorren van al het frissche en meer zelfstandige leven der gemeente wat eeredienst, tucht en organisatie betreft, in de verlamming van allen energieken en offervaardigen arbeid ter bevordering van het Godsrijk; verder wijze men op zijne volkomene ongeschiktheid om aan de praktisch-godsdienstige behoeften, vooral in tijden van nood, te voldoen, en met name op zijne zoowel de opvoeding en het huisgezin, als de burgerlijke maatschappij en den Staat, in het algemeen, geheel den zedelijken, politiek-nationalen en socialen bloei der volken ondermijnende en met ontbinding bedreigende uitwerkingen.

IX.

De krachtigste verdedigings metho de evenwel blijft tegenover deze laatste en tegenover alle vormen waaronder het ongeloof verschijnt, het feitelijk bewijs van het