Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven aan het geloof en zulks tot hoge prijs en roem van de vrijmachtige genade.

Daarom zeiden ze liever dat de heiligheid nodig is voor hen, die zalig zullen worden, dan dat ze zouden zeggen dat deze nodig is óm zalig te worden. Dat wij behouden worden, niet door de goede werken, maar veeleer dat wij behouden worden om goede werken voort te brengen als vruchten en gevolgen van reddende genade. Of ook zeiden ze, dat de heiligheid noodzakelijk is tot de zaligheid, niet zo zeer als een middel om tot dat doel te geraken, maar als iets dat tot het doel zelf behoort. En dit deel van onze behoudenis is noodzakelijk om ons pasklaar te maken voor datgene dat daar nog op volgt.

Deze manier van spreken over de heiligheid met betrekking tot de zaligheid, waartoe, naar wij menen, de Schrift niet noopt, wijkt af van de aangenomen leerstellige spreekwijzen van onze eigen en andere gereformeerde kerken, evenals van de gekozen en weloverwogen taal, door gereformeerde godgeleerden in hun verhandelingen gebezigd, en omdat het op z n best maar een uitdrukking is, welke de voorgestelde zaak slecht weergeeft, (proposito male sonans), kan ze licht misverstaan, en naderhand worden aangewend als een dekmantel of als een wijze van uitdrukken om verkeerde gevoelens in te voeren betreffende de invloed der werken in het stuk van za'igheid. En het is daarom dat wij in de prediking van de noodzakelijkheid der heiligheid in zulke bewoordingen slechts een gevaarlijke strekking zien met betreking tot de leer der vrije genade. In deze opvatting worden wij te meer bevestigd, wijl heden ten dage de leer van Christus en zijn vrije genade, beide in haar zuiverheid en kracht ten zeerste aan het afnemen is, terwijl het pausdom en andere gevaarlijke dwalingen en ketterijen, die daar verwoestend voor zijn, toenemen. En dit roept luide 'tot de kerken van Christus, en tot haar dienaren in het bijzonder, tot meer ijver, waakzaamheid en voorzichtigheid met betrekking tot de zaak der waarheid, en dat

Sluiten