Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de uitgevers dezen verscheen mede:

DE GODSDIENST IN HET LICHT DER ZIELKUNDE, door Prof. Dr H. T. de Graaf.

„Het Handboek" nr 2. Dit boek geeft een voortreffelijk overzicht van de godsdienstpsychologie voor den theoloog en den ontwikkelden leek, van grote waarde bij de studie van de godsdienstige verschijnselen. — Prijs ing. / 4.75, geb. f 5.75; bij intekening ing. ƒ 3.75; geb. f 4.50. Men tekent in voor althans drie achtereenvolgens verschijnende nummers.

DE OXFORD GRCEPBEWEGING, ccor Dr B. ter Haar Dzn.

Een oriënterend geschrift over deze zo sterk om zich heen grijpende geestesstroming. hicedf druk. Prijs 15 cent; 10 ex. a I2l cent; 25 ex. a 10 cent.

DE INTERNATIONALE BOODSCHAP VAN GODSDIENST EN KERK AAN DE WERELD VAN DEZE TIJD, door Dr C. J. Bleeker.

Vier idealen komen aan het woord: de samenwerking van allen, die van goeden wille zijn; het herstel der kerk; de ware broederschap; eenheid in verscheidenheid. Prijs ing. 95 cent; geb. 60 cent meer. ^

DE KERK AAN HET WERK. Practische aanwijzingen voor het Kerkelijk Leven, door Prof. Dr C. G. Wagenaar, Ds 0. Noordmans, Ds K. A, Beversluis, Dr J. Spijkerboor, Dr J. M. Adriani, Ds W. A. Hoek, Dr R. E. Wierenga, Da C. A. Elink Schuurman en Ds Mr C.J. Bartels, met een voorwoord van Ds O. Noordmans.

Uitgegeven voor de Vereniging ,,Kerkopbouw". Omvang ^ 150 blz. Prijs ƒ 1.65, in linnen band ƒ 2.25.

In Van Gorcum's Theologische Bibliotheek:

Nr 3: DE ETHIEK EN HET PROBLEEM VAN HET BOOZE. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuël Kant, door D r A. J. R a s k e r.

De schrijver tracht, uitgaande van Kant'smethode der transcendentale deductie, aan te tonen, dat de wijsgerige ethiek veel meer met de werkelijke levensvragen te maken heeft, dan van theologische zijde dikwijls wordt toegegeven. Dit wordt in het tweede deel in het bijzonder uitgewerkt ten aanzien van het probleem van het boze. In het derde deel geeft de schrijver schetsmatig aan, hoe hij zich het verschil tussen de wijsgerige en de theologische probleemstelling voorstelt. Prijs /2.9a

Sluiten