Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

HET NIEUWE ONTWERP VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS EN DE KLASSIEKE OPLEIDING.

door Prof. Dr. J. Clay.

Reeds het vorige zittingsjaar van de Kamer werd door den minister van Onderwijs, dr. De Visser, een wetsontwerp ingediend* op het Middelbaar Onderwijs, hetwelk de bedoeling had, de opleiding voor het Hooger Onderwijs beter te regelen.

Door gebrek aan tijd is dit ontwerp niet aan ■ de orde gekomen, hoewel reeds een voorloopig verslag was ingediend. Daarna is een gewijzigd ontwerp ingediend voor de zitting van 1922. voorzien van een memorie van antwoord van den minister. Dit tweede ontwerp zal spoedig in behandeling komen.

De afloop van de behandeling is ook voor Ir.dië van direct belang, want het resultaat zal tot wijziging van het Middelbaar Onderwijs hier te lande aanleiding geven. Vooral met het oog op de wijze, waarop hier de klassieke opleiding zal worden ingericht is dit v.an beteekenis. En voor ouders, die hunne kinderen hier voor het Hooger Onderwijs willen zien opgeleid, mag hiei het nieuwe ontwerp worden besproken.

De minister wil, naast het bestaande Gymnasium, dat nu in den vervolge onder het Middelbaar Onderwijs zal ressorteeren, en de bestaande Hoogere Burgerschool, een

Sluiten