Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste tooneel; zoo is het met de Divina Commedia, zoodra we de eerste vijf terzinen genoten hebben, En als ge de proef neemt met de Ilias en de Odyssee, dan begrijpt ge, waarom deze dichtwerken, in zeer verschillende tijdperken, voor het schoonste zijn gehouden dat ooit gewrocht is.

Laat me nu een paar voorbeelden van Homerische poëzie geven :

De vader van Chyseis wordt door Agamemnon weggejaagd:

„Zoo sprak hij, en de oude man beefde en gehoorzaamde zijn woord; en zwijgend ging hij langs het strand van de luidbruisende zee, en in eenzaamheid had de oude vurig tot god Apoilo, dien de schoonlokkige Leto baarde."

Hephaistos maakt een nieuw schild voor Achilles en drijft er heerlijke voorstellingen in:

,,En een kudde maakte hij erin van runderen met recht-opstaande horens. De runderen waren gemaakt van goud en tin, en loeiend gingen zij heen van den stal naar de weide, langs een ruischende rivier en een wiegelend rietbosch."

Die laatste woorden (para rodanon donakêa) zijn het motto van Guido Gezelle's mooi gedicht: O 't ruischen van het ranke riet.

Ik vertaal hier een paar van de vele plaatst n, die in hun eenvoud altijd zoo'n machtigen indruk op mijn verbeelding hebben gemaakt. Maar* ik vertaal en de glans der Grieksche verzen verdooft onder mijn handen. Het is dwaasheid te meenen, dat een

Sluiten