Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Monteverde's ,,Orfeo", die van 1607 dateert, tot op onzen tijd, is het aantal opera's en muziekdrama's met een aan de Grieksche mythologie en dramaturgie ontleenden vorm, inhoud en naam legio.

Zoo ziet men, dat ook op muzikaal gebied de West-Europeesche kuituur enorm veel te danken heeft aan de oud-Grieksche beschaving. Het is haar zuurdesem, welke, naast, op beperkter terrein, die der Joodsche — en deze trouwens weer grootendeels door Grieksch intermediair - den geest en de geestesontwikkeling van het Westen heeft doortrokken en bepaald. En daarom is het van het grootste belang, dat deze kultureele band, zij het slechts door een kleine maatschappelijke laag, bewust wordt onderhouden, opdat w.ij meer erlangen dan de eenzijdige zegeningen der techniek en niet ondergaan in traditieloos Amerikanisme.

Sluiten