Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adept in de geheimenissen dei' godheid ingewijd. Door besprenkeling met bloed (symbool van de reiniging van zonde), soms ook door zware geeselingen, naamverandering en andere ceremoniën meer, werd uitdrukking gegeven aan de gedachte, dat met al het verleden gebroken werd, en een nieuw leven werd aangevangen. Maar wanneer hij daar eenmaal was ingewijd (myste), dan werd zijn heiliging^ plechtig bevestigd, werd hij geacht met het goddelijk wezen in onverbreekbare gemeenschap getreden te zijn, en mocht hij hopen dat hem na zijn dood een leven van zaligheid wachtende was.

Hier en daar hebben wij enkele getuigenissen van zulke ingewijden gevonden, die in groote vervoering beschrijven de onbegrijpelijke heerlijkheid, die hun na hun inwijding was ten deel gevallen. Zij hebben de godheid aanschouwd, voelden zich oneindig ver boven dit nietig aardsche leven verheven, ja, het was hun, alsof God zelf in hun ziel was ingegaan.

Geen wonder is het zeker, dat in 'een tijd, waarin, het levensprobleem zóó &terk zich aan de mensehen heeft opeedrongen, en waarin de verlossingsbehoefte zóó diep werd gevoeld, de invloed van die mysteriën voortdurend toenam, en dat meer dan één keizer het zich tot een eer rekende, in zulk een religieuse gemeenschap te worden opgenomen. Vooral de vreemde, geïmporteerde vormen, trokken door hun geheimzinnigheid de aandacht. Isis en Mithras waren namen, die een eigenaardige betoovering uitoefenden:De Grieksche wereld ging ter voldoening

\

Sluiten