Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat Nieuwe Testament, het overwon, omdat het door duizenden in hun leven als een licht werd gevoeld, dat hen vervulde van zaligheid. Dat boekje, het werd in heel die Grieksehe wereld verspreid, en het vond van jaar tot jaar meer geloovigen. Het drong heidendom eu Mysteriën, Stoa en Epicurisme opzij, en het wekte een warmen en frissdien golfstroom van nieuw leven in de oude wereld.

Al was in de Grieksehe taal niets anders geschreven dan het Nieuwe Testament, dan was nog de studie van die taal noodzakelijk voor ieder, die dieper wilde indringen in de groote geestessc-hatten, die de oude wereld aan de nieuwe heeft achtergelaten. Het is een misdadig geweld aandoen aan de historie, dat er nog altijd menschen gevonden worden, die meenen dat zij iets van de "Westersche kuituur kunnen begrijpen, zonder kennis te nemen van het Nieuwe Testament. Dat boek, het heeft al de uitnemendste geesten van het Westen geïnspireerdNoch van Dante, noch van Rafaël, noch van Goethe, noch van Rembrandt kunt ge voldoende verstaan, indien ge niet kent deze edelste vrucht, die ooit in de Grieksehe taal verschenen is.

Het Griekseh is immers de taal waarin Homerus zong, waarin Plato zijn schoono gedachten neerschreef, en Sophocles zijn tragediën dichtte. Maar het is meer: het Griekseh is ook de taal, waarin Paulus en Johannes en anderen, die woorden neerschreven, die Europa hebben gemaakt tot dat wat het is.

Sluiten