Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstigheid en rechtzinnigheid, alsof God nog eenigermate aan ons gebonden ware. Veeleer bekennen wij dan van onszelven, dat wij vervloekte zondaars zijn, die niets dan den eeuwigen dood verdiend hebben, een niet-volk, maar wij roemen de vrije verkiezing Gods, Die vijanden gemaakt heeft tot Zijne vrienden en tot blijde onderdanen van den Koning der gerechtigheid en des vredes. Door de regeering van dezen Koning is een volk, dat anders een buit des duivels en der helle was, voor eeuwig gered en behouden, verlost van eiken vloek en gezegend met alle geestelijke en tijdelijke zegeningen.

Door de prediking van het Evangelie wordt de zegen, waarmede de Heere Christus Zijne discipelen zegende bij Zijne hemelvaart, gebracht tot aan de einden der aarde, en in de kracht des Heiligen Geestes werkt deze zegen wonderen ; — door dezen zegen wordt den Heere Christus Zijn volk toegebracht en vergaderd uit alle volkeren, uit alle standen en rangen der wereld, — Zijne Gemeente, die Hij Zich verkoren heeft tot Zijne bruid en trouw verzorgt gelijk een man zijne vrouw, die Hem aanhangt, Zijnen Naam aanroept en ook ervaart de waarheid van des Heeren beloftenis: „het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden."

Dat zal ook het Koninklijk Bruidspaar ervaren, waar Het door den zegen des Heeren ook heden in 't midden der Gemeente den Naam des Heeren aanroept, — dien Naam, Die ook aan dat Bruidspaar is bekend gemaakt in het Woord der Heilige Schrift, en de zegen, waarmede onze Koningin en Haar Gemaal gezegend worden. komt ten goede van Haar land en volk, ten goede van het volk des Heeren, dat de Heere nog in deze landen heeft doen overblijven, dat Hij Zich ook nog in deze dagen van afval behoudt en behouden zal onder de prediking van Zijn 'Woord.

Voor de vrije prediking en belijdenis van het Woord Gods hebben de Vorsten en Vorstinnen uit het huis van Oranje van ouds geleden en gestreden; Zij hebben daarvoor Hun goed en bloed opgeofferd, — Zij hebben liefde betoond,

Sluiten