Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet met idealen of schoone voorstellingen, — het gaat hem om waarheid in de praktijk des levens, om de onderhouding der geboden Gods, — hij kan zich zeiven niet troosten met eene vergeving van zonden, zonder dat de zonde waarlijk weggenomen is, en hij uit de banden der zonde is verlost, uit alle ongerechtigheid ; het moet bij hem openbaar worden, dat hij waarlijk een Koninkrijk heeft ontvangen, hetwelk bestaat in gerechtigheid en vrede en vreugde door den Heiligen Geest ; — en er is geen enkele vermaning in de Heilige Schrift, waarvan hij zich kan ontdoen, — het moet bij hem aanwezig zijn, wat God wil. En zie, daar wordt hij nu aangevochten en bestreden door allerlei geesten, die hem toefluisteren : Indien gij u alleenlijk aan de Genade houdt, dan blijft gij in de zonde, het moet eerst gansch anders met u worden, — zóó zondig als gij u nu bevindt, moogt Gij u aan de Genade niet vasthouden ; •— g ij moet naar onze inzettingen trachten, tot een ander leven te komen en u zeiven te heiligen, zoo zult gij allengskens Gode meer welbehagelijk worden en Genade bij Hem vinden. En ach, de oprechte, dien het waarlijk om de heiligmaking te doen is, om heili£ligheid ook in den wandel, wordt door zulke valsche leeringen der menschen lichtelijk in de war gebracht en verleid, om hetgeen de Genade alleen werkt bij allen, die Genade gelooven, aan de Genade vasthouden, elders te zoeken en alzoo de Genade te verlaten. Zoo ging het ook met de Hebreen, die geloovig geworden waren, maar daarna weder gehoor gaven aan joodsche dwaalleeraars en zich lieten overhalen, om hunne vertroosting en heiligmaking te zoeken bij het levietische Priesterdom, en niet bij dien éénigen Hoogepriester, Die door Zijne offerande in eeuwigheid volmaakt heeft

Sluiten