Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zegt: „de vader heeft zich van alle rechtstreeksche bemoeiing met de geestelijke ontwikkeling van zijn gezin te onthouden."

Getuigen niet Schrift en Geschiedenis luide: „dat o mensch, o volk is uw heil, dat is uw welvaart, uw leven en uw vrede" waarom dan tegen dit artikel uitgevaren?

Wil dan art. 36 maar aanstonds gereed staan met om 't leven brengen of uitbannen ?

Werpt dan de Geschiedenis geen licht over de verklaring dezer woorden ?

Bovendien er wordt niet gezegd : „uit te roeien alle afgodendienaars en aanhangers van valschen godsdienst," maar ^afgoderij en valschen godsdienst

En al is het waar dat de afgoderij in personen hare dragers vindt, maakt het dan geen verschil als men spreekt van afgoderij of van afgodendienaar? Is er geen verschil tusschen ziekte en zieke? Is de strijd tegen den zieke? Mag de leus van den geneeskundige „de ziekte uitgeroeid, de patiënt behouden" uitgelegd worden als ware de leus „de zieke uitgeroeid" ?

De bedoeling is niet dat de Overheid op vleeschelijke wijze te werk ga, te vuur en te zwaard verdelge, wat niet aanstonds aan haar voorschrift beantwoordt, maar dat zij datgene wat in tijdelijk en geestelijk opzicht verderfelijk is voor hare onderdanen, were en zoo mogelijk uitroeie.

En kan dit bij hardnekkige en moedwillige handhaving van stellingen welke uitdrukkelijk de ondermijning van godsdienst en maatschappij beoogen, niet anders geschieden dan dat de hand gelegd worde op de openbare dragers en verspreiders dier leeringen, dan heeft de Overheid, als dienaresse Gods, niet te meenen dat zij de haar gestelde grenzen overschrijdt , wanneer zij in zulke gevallen rechtstreeks handelend optreedt.

Sluiten