Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

priesters gedood op den berg Karmel. Elisa heeft door Gods gebod Jehu tot een Koning gezalfd opdat hij Achabs huis zou uitroeien en de priesters van Baal allen opeens te offeren. Jojada de Priester heeft Athalia gedood. De Koning JosiA heeft al de goddelooze en hardnekkige priesters der hoogten weggedaan.

Maar als men deze (lasteraars) straft moet men goed onderscheid hebben en houden, ten eerste: tusschen de personen, ten andere: tusschen de dwalingen, ten laatste tusschen de straffen zelve. Want er is groot onderscheid tusschen de personen. Want er zijn hardnekkige voorgangers en leidslieden der dwalingen, dewelke stout, geveinsd en veel sprekende zijn waardoor zij zeer bekwaam zijn om te verleiden; zij loopen zelve zonder bekeering tot hun eigen verderf en trekken anderen met zich. Deze, als die der gemeente zeer schadelijk zijn, moet men allezins dwingen opdat hunne besmetting niet als de kanker wijder verbreide.

Ten andere zijn er sommigen, die van anderen verleid en betooverd zijn, deze dwalen, maar niet uit boosheid noch hardnekkig, maar bekeeren zich ter tijd. Deze moet men niet terstond verdoemen, maar dragen en den Heere bidden en de dwalenden door den geest der zachtmoedigheid en goedertierenheid onderwijzen totdat zij zich bekeeren.

En onder de dwalingen is de een zwaarder dan de ander. Want er zijn sommige dwalingen die zoo goddeloos en lasterlijk zijn, dat men ze niet kan hooren, veel minder verdragen. Daar zijn sommigen die recht en openlijk strekken tot verderf van het algemeen bestuur, tenzij dat zij in tijds gestild worden. En men moet met de Schrift en openbare waarheid bewijzen dat de dingen die tot schuld gehouden worden, zulke zijn als waarvoor men ze houdt. En als de waarheid bevonden en openbare getuigenissen der schriftuur voortgebracht zijn, zoo zal men de lasteraars en verdervers der

Sluiten