Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbeduidend en geesteloos, thans den invloed ondergaan van de toenemende belangstelling en toewijding voor de belangen van school en kerk, van staat en maatschappij.

Die belangstelling voor de publieke zaak heeft allengs een stempel van ernst en degelijkheid op de bevolking gedrukt. Men wordt dit het meest gewaar in de gezinnen, waar de vroegere zoutelooze praatjes over allerlei beuzelingen plaats gemaakt hebben voor ernstige gesprekken over onderwerpen, die eertijds alleen in de belangstelling van eenige «heeren» deelden. Men ziet het in het bloeiend vereenigingsleven van jongelingen en mannen, waar gewichtige vraagstukken door den eenvoudigen dorpeling worden besproken met een kennis van zaken, waarvan in de dagen van Thorbecke en Groen niemand heeft kunnen droomen. Ook de lectuur bewijst het. In de huiskamer prijken op een zichtbare plaats, niet maar alleen de Bijbel al of niet vergezelschapt van vader Cats, doch ook de werken van geliefde schrijvers, van Dr. Knyper voorop; en niet zeldzaam zijn de gezinnen in kleine gemeenten, waar de Standaard en de Heraut, met de Bazuin en nog een ander «Christelijk blad» gelezen worden — niet om de sensatie- en ongeluksberichten, maar om de vraagstukken, die er in behandeld worden.

Wie zal, zoo hij geen vreemdeling is in de geschiedenis deilaatste dertig jaren en in het leven van het Ned. volk in zijn onderscheidene rangen en standen, zoo in de steden als op het platteland —- wie zal kunnen loochenen, dat de gezinnen, die niet slechts onder de bekoring van Dr. Kuypers schitterenden stijl zijn gekomen, maar die den bezielenden invloed van zijn boeiende geschriften en van zijn veelzijdigen arbeid ondergaan hebben, in degelijkheid en intellect metterdaad staan b ov e n de gezinnen van gelijke levenspositie, waar die geschriften geen toegang konden verkrijgen?

Groen van Prinsterer heeft op het laatst van zijn leven gezegd, dat de Standaard den inhoud der Nederlandsche Gedachten heeft gepopulariseerd. De juistheid daarvan zal door ieder worden erkend. Doch niet alleen de beginselen, die Groen voorstond, maar alles wat de Hoofd-redacteur van dat blad aanroerde, kreeg

Sluiten