Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aan de gansche houding der luisterende schare was wel te zien, dat het woord der vermaning hier niet, als een galmend gerucht, ledig de zielen voorbij ging.

«De oorzaak van dit ongemeen succes? Vooreerst was die wel te zoeken in de richting, van welke Dr. Kuyper een der voornaamste woordvoerders is en die, gelijk bekend is, in de Amsterdamsche Gemeente boven drijft niet alleen, maar haar geestelijken aanhang vindt bij de arbeidersbevolking. In de tweede plaats in het merkwaardig redenaarstalent van den spreker, dat indruk maken moest op alle toehoorders, ook op hen wier godsdienstige denkwijze van de zijne verschilde. Maar hoofdzakelijk in de omstandigheid, dat Dr. Kuyper zoo juist den toon wist te treffen, die weerklank vindt in de harten dier min bevoorrechten, dier arbeiders, met wier zorgen hij sympathiseerde, wier gemoedsleven hem belang inboezemde, wier welzijn hem ter harte ging; dat hij er zoo meesterlijk in slaagde, het woord van troost en bemoediging te vinden, dat hen wapenen moest in den strijd, den vaak moeielijken strijd tegen de ontbering en kommer.»

Dit was even juist als schoon gezegd. Als predikant, als journalist, als staatsman — steeds toonde hjj een warm hart te hebben voor de belangen van wat men noemt den kleinen man, die in hem nu meer dan 30 jaren een welsprekend en bezielend pleiter bezit. IN iet evenwel om den werkman in de hoogte te steken en een scherpen klassen strijd in het leven te roepen, trad hij op als democraat; neen, zijn streven was het in al de jaren van zijn arbeid om de scherpe kanten van dien klassen-strijd weg te nemen In die richting lag de beteekenis van zijn socialen arbeid. Ilij wenschte dat de aanzienlijken, met name die van Ohristelijken huize, breken zouden met hun «standen-trots» om zich te geven voor de belangen van heel het volk; en aan den anderen kant poogde hij den kleinen man duidelijk te maken, dat bij alle erkenning van het gerechtvaardigde van hun wensch naar lotsverbetering in de eerste en voornaamste plaats de geestelijke belangen moesten worden voorgestaan. Zóó zou er in waarheid toenadering zyn

Sluiten