Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze wedergeboorte is bepaaldelijk een werk van den H. Geest. En heet onmiddellijk en onwederstandelijk. Onmiddelijk heet zij, om daarmede aan te duiden, dat ze niet afhangt van eenige geschiktheid of vermogen van 's menschen zijde ; en daarom is ze dan ook onwederstandelijk.

Wanneer deze wedergeboorte bij de uitverkorenen plaats vindt, daarvoor geeft de Schrift geen duidelijke afdoende aanwijziging. In dezen laten we dus de verborgene dingen voor den Heere.

Vast staat evenwel, dat zij kan plaats vinden in de prilste jeugd. Geschiedt dit, dan komt zij zonder de uitwendige roeping te verstaan tot stand.

Deze wedergeboorte in engeren zin moet onderscheiden van de bekeering.

De bekeering is een vrucht van deze wedergeboorte. In de wedergeboorte zijn we passief (lijdelijk) maar in de bekeering zijn we actief (in daden ons uitende).

De wedergeboorte is het zaad, waaruit de bekeering, de boom met zijne vruchten ontwikkelt. Wedergeboorte gaat dus vóór bekeering. Ze is het bewijs, de openbaring, dat we wedergeboren zijn; daarom behandelt de Catechismus de bekeering dan ook niet in het 2e, mar in het 3e deel, dat der dankbaarheid.

2°. Kan de wedergeboorte worden genomen in ruimeren zin. Aldus spreekt de apostel Paulus inzonderheid van haar. Dan verstaan we er onder: de zedelijke vernieuwing des menscheD, door het Woord en den Geest van Christus. Alzoo omvat zij dan de gansche vernieuwing des menschen, en vallen onder haar : geloof, bekeering, heiligmaking enz.

3°. Wijst Mattheus 19 : 29 duidelijk aan, dat met de wederkomst van Christus de Schepping Gods zal wedergeboren worden. Een wedergeboorte aller dingen dus; d. i. de herstelling van de gansche wereld in haar oorspronkelijke volkomenheid.

Hoofdstuk XIX.

HET GELOOF.

Het geloof is een vrucht van de wedergeboorte. In de

Sluiten