Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer nu de hedendaagsche „rechtzinnigen" in de Herv. kerk u toeroepen : we moeten in onze kerk blijven a omdat het der vaderen kerk is; b omdat we in die kerk moeten protesteeren ; dan is ons antwoord op a : dat we dan feitelijk Roomscli moeten worden, dat is de eigenlijke oorspronkelijke kerk, maar dat onze vaderen ten opzichte van Rome precies hebben gedaan, wat wij Gereformeerden nu doen tegenover de Herv. kerk.

En op b luidt het antwoord, dat we wel terdege in eigen kerk, als die in vele opzichten onzuiver is moeten blijven om te protesteeren en te hervormen, mits dit dan ook daar kan, dat wil zeggen : als zij ons niet verhindert, om naar de eigen belijdenis getrouw te zijn, en ons niet dwingt direct of indirect den menschen meer te gehoorzamen dan Gode. Kan men zulk protest niet uitspreken en niet hervormen door daden, dan is reeds bewezen, dat die kerkinrichting reeds zóó verdorven is, dat ze niet door de ware belijders als zuiver en waar kan worden beschouwd. Dan moeten we naar beter.

Hoofdstuk XXIII.

DE GENADEMIDDELEN.

Bij de uitdeeling Zijner genade bedient Christus zich van middelen. Deze zijn twee: Het Woord en de Sacramenten.

A. Het Woord.

Dat God zich van middelen bedient in de uitdeeling Zijner genade blijkt uit Efeze 4 : 11—15 ; 1 Petr. 2:2; Hand. 2 : 46, enz. Of God het ook anders had gekund, mag ons hier niet ophouden. De Gereformeerden leiden de genademiddelen af uit het welbehagen Gods.

Toch zij opgemerkt, dat in dit gebruik der middelen God Zijn schepsel, Zijn Beeld, als zedelijk, redelijk wezen eert en handhaaft. Terwijl de uitwerking van het middel steeds blijft vrucht van den H. Geest.

Het Woord Gods nu is als genademiddel in de bediening ruimer dan het sacrament; nademaal het sacrament alleen aan geloovigen, het woord ook aan onbekeerden mag en moet worden gebracht.

Dat Woord omvat tweeërlei: Wet en Evangelie, wat niet gelijk staat met Oud- en Nieuw Testament. In beide O. en N. Testament bevindt zich zoowel Wet als Evangelie. Wet

Sluiten