Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Profeet als Mozes^1) uit het midden zijner broederen, die God kent van aangezicht tot aangezicht, van Wien de woorden zijn: „Ik heb lust, o, Mijn God! om Uw welbehagen te doen, Uwe Wet is in het midden Mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de groote Gemeente; zie, Mijne lippen bedwing ik niet; Heere! Gij weet het. Uwe gerechtigheid bedek ik niet in het midden Mijns harten; Uwe waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uwe weldadigheid en Uwe trouw verheel ik niet in de groote Gemeente."(2) De Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek,(3) Die met ééne offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degenen die geheiligd worden.(4) De Koning, de Heerlijke Israëls, gezalfd over Zion, den berg van Gods heiligheid, W iens Koninkrijk heerscht over alles, Wiens heerschappij geen einde heeft, Die over het huis Jacobs Koning zal zijn in eeuwigheid.(5) Het is de Vorst Messias zooals de Profeet Daniël Hem beschrijft, Die de ongerechtigheid verzoenen en de eeuwige gerechtigheid aanbrengen zal,(°) de Koning der gerechtigheid en des vredes, de He er e, Die Zijn volk verlost met eene eeuwige verlossing. De Christus, Die

(i) Deut. 18:15. (2) Psalm 40:9-11. (3) Psalm 110:4. C) Hebr. 10: 14. (5) Psalm 2: 6. Luc. 1 : 33. (6) Dan. 9.

Sluiten