Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En welke heerlijkheid is dit, daar God de Vader zelf Hem verordineerd heeft, en in Hem Zijne eeuwige genade geopenbaard? Welke heerlijkheid, als een zondaar die door de Wet terecht verdoemd is, barmhartigheid vindt voor zijne diepe ellende, waarin hij zucht en schreit en waarvan hij elders geene uitkomst vindt!

Daarom zegt Joh. 1 : 14: En het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des Eeniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid.

V.

Deze heerlijkheid des Heeren is des te grooter als zij de vervulling is van Zijne belofte. De profeet zegt: En alle vleesch tegel ij k zal zien, dat het de mond des Heeren gesproken heeft.

„Alle vleesch," zijn hier 's Heeren volk en ook alle hunne vijanden. Dus allen te zamen vernemen het, dat wat de Heere eens gesproken heeft, Hij ook doen zal. Zij zullen verbaasd staan, en de vijanden zullen verstommen. Want allen, die Zijn Woord zochten te smoren, moeten belijden, dat hun dat niet gelukt is. Zij zijn lam gelegd, wanneer de Heere spreekt en door Zijnen Heiligen Geest de harten aanraakt, wanneer Gods almachtige genade over Zijn volk gaat gelijk een stroom, en de bergen wegvaagt als door een wervelwind en de dalen aanvult.

Dan staat de geheele wereld verwonderd, als de Heere hare wijsheid en vroomheid en al hare inzettingen ten toon stelt als indruischende tegen Zijn heil en Zijne gerechtigheid, en als Hij met almachtige genade de Zijnen vertroost, zeggende: Gij, o arme zondaar, gij

Sluiten