Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien heeft, en deelt hun daarna mede hetgeen Hij haar gezegd heeft.

Zoo vergadert de goede Herder Zijne schapen; zooals Hij Zich op den vroegen morgen aan Maria en de andere bedroefde vrouwen openbaarde, zoo staat Hij aan den avond van dienzelfden dag in het midden Zijner discipelen en zegt tot hen: Vrede zij ulieden! Zoo ontdekt Hij Zich aan Zijnen Petrus en aan de beiden, die naar Emmaüs gingen, en straks aan Zijnen Thomas,. .. zoo aan alle de Zijnen, waar zij immer in droefheid zich bevinden en naar Hem uitzien, Hein zoekende, —• door alle tijden heen en overal waar zij zich bevinden.

Geliefden! De Heere Jesus Christus is in waarheid opgestaan, maar Hij openbaart Zich in Zijne heerlijkheid niet aan Zijne vijanden, niet aan degenen, die Hij niet kent, die niet zijn van Zijne schapen. Trouwens vrijmachtig is Hij, om te doen hetgeen Hij wil, om te roepen met name, wie 't Hem behaagt. Als 't Hem nu behaagt, zulke arme schepselen te roepen, als Maria Magdalena er een was, en Zichzelven als levend aan hen te openbaren, die in den dood liggen, opdat ook zij leven en Zijne ontferming en goedheid prijzen,— wie zal Hem tegenspreken, en wie zijt gij, die daartegen iets inbrengt'? Of wilt gij u aanmatigen ook te behooren tot Zijne schapen, — wilt gij Hem binden en noodzaken met uwe werken en heiligheid, dat Hij u zou roepen'? — Gij kunt Hem niet dwingen. — En dan, waar gij uzelven rechtvaardigt, waar gij nog eenen anderen naam, dan den naam »Maria« voor u handhaaft, of op grond van uwe werken, deugd en gesteldheid beweert Hem toe te behooren, weet het: juist daarmeê betoont gij, dat gij Jesus Christus niet zoekt, zooals een arm verloren schaap zijn' herder, — zoo zoekt Hij u ook niet, maar uwer zonden wordt

Sluiten