Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en behoeft daarom bijna geen nadere toelichting. En dit mede wijl de Vergadering tot toelichting derzei ve verwees naar de Verklaring en Stellingen van de Hoogleeraren der Theol. School van het vorige jaar. Daarin zijn duidelijk de redenen ontvouwd, waarom de Kerken met niet minder tevreden mogen zijn dan met eene eenheid, waarbij aan de Kerken verblijve de benoeming, salarieering, schorsing en ontslag van de Hoogleeraren in de Godgeleerdheid. Maar dan ook „het zeggenschap onverkort en ongedeeld,", en zóó, dat de Kerken inzake de opleiding hare souvereiniteit bewaren, vergelijk I A c, en haar heilig recht der opleiding tot den dienst des Woords door de beoefening der Theologie in wetenschappelijken en praktischen zin (die geen tegenstelling vormen maar één zijn) krachtig handhaven en toepassen, (zie I A b), zooals ook door de Gen. Synoden van Middelburg en Groningen is gewild en bezegeld.

En bovendien : deze hoofdgedachte van de Hoogleeraren der Theol. School is in wezen en strekking weer gemakkelijk te vatten, wijl ze, schoon ietwat gewijzigd, berust op wat door Dr. Bav. in zijn brochures : „Theol. S. en Vr. Univ." en „Het recht. d. Kerken en de Vrijh. der Wetenschap" in bijzonderheden is uiteengezet.

Op die en dergelijke gronden is de Vergadering van overtuiging, dat, wordt in dien geest gearbeid, door de handhaving van dat recht der Kerken de eenheid, de vrijheid en de zelfstandigheid der Universitaire wetenschap niet wordt verbroken.

Van overtuiging tevens, dat het dan tot verkrijging van eenheid van opleiding niet eens noodig is, dat de School der Kerken en de Theol. Faculteit der Vrije Univ. op ééne plaats worden gevestigd en dan zooveel mogelijk saam werken.

En dit kan verkregen worden zonder wetenschappelijk

Sluiten