Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadeel indien de Vereeniging voor Hooger Onderwijs dezen weg inslaat, dat de Theol. Faculteit zich in haren arbeid beperkt tot wetenschappelijke beoefening van de Theologie, van het candidaats-examen af, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, terwijl voor de wetenschappelijke beoefening van de Theologie, van de propaedeuse af, tot verkrijging van den graad van candidaat in de H. Godgeleerdheid uitsluitend gebruik gemaakt wordt van de School der Kerken.

Natuurlijk geschiedt dit met handhaving van het „aloude Gereformeerde beginsel van vrije studie."

Zóó kon de Vereeniging voor H. O., in overleg met de Curatoren en Professoren der Kerken, voor de beoefening der Theologie tot verkrijging van het Doctoraat zich aansluiten aan den arbeid der Kerken, hare Theol. Faculteit instandhouden, en ook zich met kracht toeleggen op de uitbreiding en versterking van de Litterarische en de Juridische, en de oprichting van de Philosophische of de Medische Faculteit. Vergelijk hierover, in enkele opzichten, Dr. Bav., Theol. S. en Vr. Univ. bl. 61 — 70.

Zoo kon de Vereeniging ook met kracht vasthouden aan haar Christelijk nationaal doel, hare souvereiniteit in eigen kring handhaven, haren invloed zonder eenige beteekenende beperking van de zijde der Kerken doen gelden in het nationale leven, en onder Gods zegen het vereenigingspunt vormen voor allen, die den Christus belijden naar Zijn Woord in Gereformeerden trant.

Daartoe kan op gemakkelijke wijze een verband gelegd worden tusschen de School der Kerken en de Theol. Fac. der Vrije Univ. ten opzichte van : a. „de regeling van lessen en examina aan beide inrichtingen (zooals nu reeds door Hoogleeraren van beide eene regeling is getroffen, in casu, ter zake van de studiën voor het propaedeutisch, het candi-

Sluiten