Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal van vraagstukken: de kerkelijke kwestie, de school-kwestie, ja zelfs de sociale kwestie.

In deze richting nu — de Calvinistische, de Christelijkdemocratische richting — heeft Dr. Kuyper zich van den aanvang van zijn optreden af bewogen. Yan die lijn is hij nimmer afgeweken.

In welke kwaliteit hij ook optrad — als journalist, als staatsman, als wetenschappelijk man — steeds stelde hij het beginsel van «de souvereiniteit in eigen kring» op den voorgrond. Onder zijn bezielende leiding kwam dit beginsel op onderscheiden terrein al meer in eere, zooals ook in gelijken tred daarmede het particulier initiatief schoone vruchten afwierp. Geen enkele kerkelijke gezindheid waagt het thans aan te dringen op meerderen steun van den Staat, voor zoover die gegeven wordt; het getal der vrije scholen nam met ieder jaar toe, niet slechts voor het lager, maar ook voor het hooger onderwijs (Chr. Gymnasia en Vrije Universiteit). Reeds daardoor kwamen er betere begrippen omtrent de taak der Overheid; bij de geestverwanten in de eerste plaats, maar ook in de kringen van hen, die overigens niet tot de Christelijke partijen of tot de Calvinisten gerekend wilden worden. De Kerk ondergeschikt te doen zjjn aan den Staat, daaraan denkt niemand meer. De schoolkwestie kwam in 1889, mede door den steun van nietgeestverwanten, tot een begin van oplossing. Door de oprichting van Kamers van Arbeid werd de eerste stap gezet op den weg, die leiden moet tot de zelfstandigheid van den kring van den arbeid.

Sluiten