Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug, maar zij wierpen zich niet kloekheid en veerkracht op het volle menschelijke leven. Tot een ontwikkeling van het leerstuk der «Gemeene Gratie» kwam het evenwel in hun dagen niet. Van alle zijden aangevallen en bestreden, moest de Ger. kerk langen tijd zich met de pen en het zwaard verdedigen, daaraan al haar denken en al haar krachten geven. En daarna kwam — door allerlei oorzaken: te nauwe verbinding van de Kerk met den Staat, de weelde na den gelukkig gevoerden oorlog met Spanje, enz. — de inzinking van de Gereformeerde kerk. Dr. Kuyper nu heeft dit leerstuk, dat door de Gereformeerde vaderen, zonder zich behoorlijk rekenschap er van te geven, in de practijk van hun leven werd voorgestaan, voor het eerst uit het Gereformeerd beginsel klaar en duidelijk in een lange reeks artikelen in de Heraut — historisch, leerstellig en practisch — toegelicht en ontwikkeld, door in den breede aan te wijzen de verhouding, waarin het Christelijk leven tot het leven der wereld in al zijn uitingen en schakeeringen staat.

De historie-schrijver, die den kerkelijken strijd en de weeropleving van de Gereformeerde beginselen van de laatste 30 jaren te boek heeft te stellen, zal zich van de dankbare taak hebben te kwijten om den invloed te constateeren, die van dit zeker meest belangrijk gedeelte van Dr. Kuypers arbeid is uitgegaan op duizenden bij duizenden belijders van Gods Woord. Slechts zij hier gewezen, om één enkel voorbeeld te noemen, op de kentering, die door de ontwikkeling van het leerstuk der «Gemeene Gratie» is gekomen onder zijn lezers ten aanzien van het verzekeringswezen. Maar bovenal is door de ontwikkeling van het leerstuk der «Gemeene gratie» voor duizenden bij duizenden, die aan de H. Schrift vasthouden, duidelijk geworden, dat een christen niet slechts in zijn kerkelijk en huiselijk leven een roeping heeft te vervullen, maar dat hij ook voor de maatschappij en voor het leven van Volk en Overheid een taak heeft te verrichten.

Sluiten