Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworpen; en de ontvangst was van dien aard, dat hij met volle recht ietwat ondeugend kon opmerken, dat hem de critiek, waaraan hij in het Parlement bloot stond, was meegevallen.

Had hij als leider het vertrouwen bij zijn politieke vrienden, als politiek man had hij nu ook het vertrouwen van alle partijen gewonnen, zoodat reeds een paar jaren na zijn zitting nemen in de Kamer niemand meer glimlachte als men den afgevaardigde van Süedrecht «staatsman» noemde. En de stille berusting, waarmede zijn felste wederpartijders in de maand Juli 1901 vernamen dat aan hem de formatie van een Kabinet was opgedragen, gaf het meest sprekende bewijs van de kentering in de opiniën, die over bem als publiek man bestonden.

Thans is Dr. Kuyper, vroeger gesmaad en beschimpt en bespot door alle politici van beroep, Voorzitter van den Ministerraad. Zijn optreden als Minister-president werd door schier heel de vaderlandsche pers met welwillendheid begroet; en die welwillendheid en waardeering zijn zeker verhoogd door de wijze, waarop hij, bij het debat over de eerste Staatsbegrooting onder zijn Ministerie, de te volgen politieke gedragslijn onder den nieuwen koers ontwikkelde en verdedigde in de Tweede en in de Eerste Kamer. Waar hij met groote welsprekendheid en met kracht van argumenten een pleidooi voerde voor de versterking van de Christelijke grondslagen voor ons volksleven tegenover het woelen der socialisten en de hoogst bedenkelijke beschouwingen van de leeraren en woordvoerders eener ongeloovige wijsbegeerte — hebben velen, ook onder hen die vroeger hem scherp aanvielen, als bij intuitie gevoeld, dat een man van overtuiging en karakter als hij voor deze ernstige tijden noodig was. Noodig om weer zekerheid en vastigheid te verkrijgen, waar door de slappe politiek van het vorige Ministerie onrust en schier overal verflauwing der grenzen was ontstaan.

Mr. Troelstra, handig politicus als hij is, heeft dan ook van meetaf begrepen, dat Dr. Kuyper de gevaarlijkste vijand is van het socialisme; dat hij, de Calvinist, hij vooral, in staat is om de beteekenis van die richting te doorzien en aan haar verdere overwinningen paal en perk te stellen. Tegenover het beginsel

Sluiten