Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt in de omstandigheid, dat het voorstel, door de Generale Synode verworpen, mijn naam droeg.

Friesland ging daarin zóó ver, dat de classis Leeuwarden een motie aannam, dat veel gelijkt op een motie van wantrouwen. Die motie werd publiek in de ,Friesche Kerkbode" geplaatst, waarom ik meende daarop mij ook publiek in dat zelfde blad te moeten verdedigen. Die verantwoording luidt aldus:

Aan de Geref. Kerken der Classis Leeuwarden.

WelEerw. en Eerw. Broeders!

Mij is officieel kennis gegeven van een voorstel, op de classis Leeuwarden aangenomen, waarin uitdrukkelijk mijn naam genoemd wordt, en waarover ik mij zeker publiek mag verantwoorden, nu dit aangenomen voorstel is gepubliceerd :

»Van oordeel, dat de houding, ter Generale Synode aangenomen door Ds. T. Bos, die ter Provinciale Synode een ander standpunt innam, en op dien grond met vertrouwen naar de Generale Synode kon afgevaardigd worden, niet wel te verklaren en te verdedigen is, gevoelt zich genoopt over dit een en ander haar leedwezen uit te spreken.«

Zóó luidt het aangenomen voorstel, wat mijn naam aangaat.

Ter verantwoording diene het volgende:

Ie. Het komt mij voor, broeders, dat gij van oordeel zijt, dat een deputaat ter Generale Synode niet gezonden wordt, omdat hij geacht wordt gaven en ervaring te hebben, om ter Generale Synode afgevaardigd te worden, maar dat alleen gelet moet worden op een standpunt, ingenomen inzake de opleiding. Het innemen van een zeker standpunt in die zaak schijnt naar het oordeel der broeders te beslissen, of iemand y>met vertrouwend naar de Generale Synode kan afgevaardigd worden.

Mijne opvatting verschilt daarin van die der broedeis.

2e. Het komt mij verder voor, dat de broeders meenen,

Sluiten