Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardig en g< ouderen.

Het bewij> linjis-Vereeni'

ste klassen onzer Christ. Scholen en beleve meer dan éenen üruii.

Wat wij er uit lazen, beviel ons zeer goed.

„Hollands Kerkblad" zegt:

Ds. Bos heeft veel arbeid aan dit werk besteed. En hij gaf een boek dat velen leeren kan. 't Is zoo gewenscht, dat, er kennis zij van de Kerkgeschiedenis. We bevelen daarom dit werk hartelijk aan.

üit het „Geref. Jongelingsblad:"

Met dit werk heeft Ds. Bos de jongelingsschap aan zich verplicht.

En waar Ds. Bos bekend staat als een man die onze belijdenisschriften van harte liefheeft, durven we veronderstellen, dat dit boek met belangstelling zal worden ontvangen.

Prof. Lindeboom oordeelt in „Wat zegt de Schrift"? als volgt:

Deze „Korte Lijnen" vormen een flink boekdeel, van 215 blz. De schrijver zegt zeer bescheiden: „Wat wij hier aanbieden, is niet meer dan een kort overzicht. Alleen hebben wij beproefd, in plaats van losse schetsen, vaste lijnen te trekken, die den lezer in staat stellen, uit elke periode of tijdvak der Kerkgeschiedenis, het voornaamste achtereenvolgens te leeren kennen." Waarom niet een volledige „Inhoud" er bij gevoegd? vroegen we ons dadelijk bij de inzag&v,af. Bij een tweeden druk kan deze opmerking misschien van dienst zijn. Niet alleen „voor allen, die gaarne iets vernemen van des Ileeren leiding in de komst van Zijn Koninkrijk," ook voor onderwijzers kan dit boek van groot nut zijn: en studenten zullen het als een „kort begrip," met vrucht kunnen lezen tot opfrisscliing van het geheugen, als het examen nadert. Zulk een voor ieder bevattelijk boek over de Kerkgeschiedenis, en dat in Gereformeerden geest, voorziet inderdaad in eene behoefte.

Yan de hand van Ds. Langhout , bevatte de „Groninger Kerkbode" het volgende:

„Korte Lijnen uit de Kerkgeschiedenis," getrokken door 1. Bos, v. d. rn. te Dokkum, is in boekformaat, wat reeds vroeger in artikelen in de „Groninger Kerkbode" werd gegeven. In het Voorwoord zegt de schrijver: „Wat wij hier aanbieden, is niet meer dan een kort overzicht. Alleen hebben wij beproefd, inplaats van losse schetsen en verhalen, vaste lijnen te trekken." Die de artikelen vroeger las, zal zich zeker verblijden, dat ze nu bijeen te verkrijgen zijn, immers ze verdienen gelezen te worden. Zij geven ons een overzicht van het voornaamste tot op onzen tijd in korte maar duidelijke trekken. De stijl trekt aan. Moge ook door deze uitgave de wensch van den schrijver vervuld worden, n.1. deze, dat de belangstelling in de Kerkgeschiedenis worde opgewekt. De prijs is geen bezwaar om het te koopen, het kost slechts 80 cent. -

Nog verschillende andere bladen, o. a. „De Heraut," gaven blijk van hunne belangstelling, in dit werkje, sar* Alom te bekomen!

Sluiten