Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en naar Christelijke praktijk, in samenwerking allereerst van Patroons en Werklieden, en van de Patroons met hun eigen werklieden, moeten wij voor de heusche organiseering in den arbeid, van Bedrijf en Vak, de banier opheffen en den weg wijzen; en alom Patroons en Werklieden oproepen. Wij, Christenen, moeten in den Dienst van Gods Woord, in de School en het geschrift der Wetenschap, in de Pers en voor den troon onzer Koningin, pleiten voor de ware Bedrijfs- en Vakorganisatie, voor de rechtmatige en rechtvaardige organiseering van den arbeid; — en we moeten de hand aan den ploeg slaan, om die rechtvaardige organisatie in den weg der goddelijke ordinantiën in het leven te roepen.

II.

DE ZOOGENAAMDE VAKORGANISATIE.

Dat de kapitalistische centraliseering en exploiteering van den arbeid op den naam van Vakorganiseering geen aanspraak kan maken, erkent ieder. Zij kent slechts verdeeling van den arbeid; een huren van de werkkrachten, die zij voor verschillende tijden behoeft; dienstbaarheid onder haar instructie; en een verlaten van haar erf door de werkkrachten, die zij niet langer kan gebruiken. Zij erkent in Bedrijf en Vak geen georganiseerde gemeenschap, dan die der Compagnons, Vennooten, Aandeelhouders of Trustleden.

Op den naam van Vakorganisatie leggen echter de Werkliedenvereenigingen beslag, meer bepaald de Vakvereenigingen van Werklieden.

Ware hier nu geen misverstand mogelijk, was hier geen valsch revolutionair beginsel in het spel, de naam ware met een kleine toelichting te dulden; hoewel ook dan nog die naam oorzaak zou zijn, dat het ijveren voor ware

Sluiten