Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den arbeid en om aan die beweging het rechte spoor tewijzen? hebben dan de Christenpatroons en de Christenleeraars ook hierin niet een durö roeping? Ongetwijfeld, ongetwijfeld! Maar dan sta daartoe allereerst vast, dat die roeping vóór alles verplicht, om elke poging te ontraden en te weerstaan, die er op uit zou zijn, den aangevangen machtsstrijd van den geest der eeuw, de concentreering der materiëele arbeidskracht, onder den naam van „ 01 ganiseering" maar tegen het georganiseerde menschelijke leven, onder Christelijken naam maar met handhaving van het onchristelijke beginsel en het onchristelijke spoor,, over te nemen en voort te zetten.

■ Wij zeggen allerminst, dat iemand dit bedoelt; wij gelooven, dat niemand dit bedoelt. Maar wij gelooven ook en wij zeggen het daarom ook, dat het gevaar hiervoor, zij het zonder bedoeling, niet uitgesloten is. De teekenen zijn er, dat de illusie van de macht vooi de Arbeiders, voor de materiëele arbeidskracht, ook Christenwerklieden bekoort. De teekenen zijn er, dat ook Christenwerkliedenvereenigingen zich tot den machtsstrijd willen aangorden. De illusie, dat de Vakwerkliedenvereeniging niet slechts Vakorganisatie moet heeten,. maar ook Vakorganisatie is, zoekt ook onder Christenwerklieden zich te verbreiden en diep in te wortelen. Ook Christenwerklieden vorderen voor die zoogenaamde Vakorganisatie het recht, de macht, om de positie der Werklieden in het Bedrijf te bepalen; arbeidsvoorwaarden, loon en arbeidsduur, vast te stellen; de werkstaking te proclameeren; alle „ongeorganiseerden" of ongehoorzamen van werk en brood uit te sluiten; het Bedrijf, de Bedrijven, stop te zetten of voort te laten gaan. Ook Christenwerklieden dringen aan op Féderatie van Vakorganisaties en op beslissing over den te voeren kamp door een boven de Vakorganisaties staanden Bond.

Het is daarom thans de tijd, om de vraag te beslissen, of dit het spoor is, waarin het Woord Gods, waarin de vreeze des Heeren ons leidt. En dan vragen wij

Sluiten