Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bekwaamheden dienstbaar zijn; er is in dit Bedrijf gezag, souvereiniteit. Maar juist omdat het Bedrijf als een organisme bestaat, hebben hier de samenwerkende personen als leden in het lichaam, aan het hoofd ondergeschikt, niet slechts hun plichten, maar ook hun rechten; kunnen de leden hier niet zeggen tot het hoofd „wat hebben wij met u te doen?" het hoofd kan hier niet zeggen tot de handen en de voeten: „ik heb u niet van noode."

Patroon en Werklieden zijn in het Bedrijf niet zonder elkaar; zij zijn er veelvoudig in onderscheiden door allerlei taak en recht, onderscheiden als Patroon en ondergeschikten, en deze laatsten weer onder hoogere en lagere hoofden; maar zij zijn samen in het Bedrijf, zij zijn daar in gemeenschap; niet in gemeenschap van eigendom, maar in gemeenschap van arbeid; en daarom in gemeenschap ook wat de arbeidsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en dearbeidsontwikkeling aangaat; en ook wat de vrucht, de baat of schade van den arbeid betreft. Deze gemeenschap vordert erkenning en regeling van rechten en verplichtingen voor en door allen, die in deze gemeenschap samenwerken; en zij vordert daartoe het aanleggen van banden over en weer.

Organiseering van het Bedrijf is die regeling der verhoudingen van samenwerkende personen, waardoor deze in de eenheid van het Bedrijf, waartoe ze behooren, en in die bijzondere organische groepeering, waarin ze, naar hun taak en kracht in gemeenschap arbeiden, samenwerken in de ééne Bedrijfstaak en daarin tot hun recht komen ; door deze organiseering worden alle samenwerkende krachten en talenten, alle samenwerkende personen, gebonden, maar zij hebben in die banden juist hun vrijheid en hun recht, hun eigen positie en hun eigen leven.

Ligt het beginsel voor de organiseering van het Bedrijf in het wezen van dat Bedrijf zelf, en ligt daarom het beginsel voor eiken organischen band, die de personen in het Bedrijf bindt, in de bepaalde taak, de plaats en de beteekenis van die medewerkende personen in en voor het Bedrijf, het oordeel over die banden komt, waar het hunne per-

Sluiten