Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin van de Bedrijfsorganisatie; de organisatie ligt in dat Contract, in het veelvoudig Contract, in het geheel der Contracten, die voor een Bedrijf worden aangegaan; in en door en uit en met dit veelvoudig Arbeidscontract moet de bedrijfsorganisatie zich ontwikkelen tot een steeds vollediger, juister en rechtmatiger regeling der verplichtingen en rechten van alle samenwerkende personen in het Bedrijf, en in al hun verhoudingen. De ontwikkeling van het Arbeidscontract moet voor de onderscheiden samenwerkende personen in de Bedrijfsonderneming eenerzijds de banden steeds vaster en de verantwoordelijkheid grooter maken, onder eerbiediging van alle organen, groepen, hoofden, onderscheiden functiën in de Bedrijfsonderneming; maar anderzijds ook moet de contractsontwikkeling de rechten uitbreiden, de positie over en weer vaster maken, elks inspraak, invloed en beteekenis in het Bedrijf doen ingroeien en inwerken, en zóó het Bedrijf als gemeenschappelijke actie en het gemeenschapsleven in het Bedrijf ontwikkelen naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat.

Het Lichaam van Christus, dat het apostolisch woordr in Ef. 4, Rom. 12, 1 Cor. 12, 1 Petr. 2, enz., als een levend organisme, waarvan Christus het Hoofd is, en dat slechts uit Hem wast, in het licht stelt, is ons het leerbeeld en het voorbeeld voor het leven en de werking van elke organische menschelijke gemeenschap. In zulk een gemeenschapsleven zijn lossere en vastere deelen en leden, van meer bijkomstige en ondergeschikte en van meer onmisbare , vastere en domineerende werking, en daarom van minder en meerder recht in het leven en de werking en in het werk van het geheel. Ieder deel kan slechts in zijn maat werken, maar ieder deel moet dan ook werken in zijn. maat, alle „voegselen der toebrenging "; en door deze eigenmatige werking van ieder deel, van alle voegselen der toebrenging, wordt het lichaam in zijn geheel bekwamelijk samengevoegd en samenvastgemaakt en komt het tot zijn vollen wasdom. Hierin is niet slechts de vastmaking en wasdom van het lichaam, maar ook de vastmaking en

Sluiten