Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkelijken of theologischen zin. Hoezeer ook de theologie aan onze Universiteit eene geheel andere plaats inneemt dan aan de openbare, en hoezeer ook de leer der Gereformeerde Kerken tot den grondslag behoort, waar onze Universiteit op staat, toch is zij eene faculteit naast de beide andere en heefc de wetenschap nog ruimer veld te bewerken, dan dat, waar de Kerk zich op beweegt. Ook op dat uitgestrekter en algemeen wetenschappelijk gebied is er sprake van dogmata. De beteekenis van dit woord is hier echter niet zoo klaar en wel omschreven. Wat wij er op theologisch gebied onder verstaan, is vrij wel bekend en voor wie het nader mocht willen onderzoeken uitvoerig en helder beschreven in Dr. Kuypers Encyclopaedie en Dr. Bavincks Dogmatiek.

Het ware te wenschen dat het gebruik van het woord dogma in de andere wetenschappen, en in het bijzonder in de philosophie, even vast stond en het begrip even helder ware omschreven, dat zou veel misverstand voorkomen. In den zin, waarin het woord door de wijsgeeren der oudheid werd gebruikt wordt het in de nieuwe philosophie niet gebezigd. Bij de ouden zijn dogmen eenvoudig de leerstellingen der wijsgeeren, voor zoover ze meenden dat er eene voor de menschen kenbare waarheid, uit grondstellingen opgebouwd, bestond, van alle wijsgeeren dus, behalve van de Sceptici.

Niemand noemt thans de grondstellingen van Kants philosophie of die van Hegel of Spencer of wien ook in den zin der oude wijsgeeren dogma's; zij zelf het allerminst. Het woord heeft in den nieuwen tijd, sedert

Sluiten