Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus schonk, en Hij aan u by aanvang of voortgang deed verstaan, dat Deze u van God geworden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? Is 't niet Zijne trouw, die deze waarheid bij u deed verblijven, en die u by afdwaling telken male teruggeroepen heeft en terugroept tot de gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus? En als gij daartegenover nagaat uwe zonde en verkeerdheid, uwe houding jegens dien God en jegens den naaste, een ieder in zijnen eigen' kring, als God u een open oog geeft om acht te slaan op uwen wandel onder degenen, die buiten zijn, maar ook onder broederen en zusteren, en in dezen wandel niet het minst op uwe verhouding tot uwe leeraren, die u door God gezonden zijn met het Evangelie der genade Gods in Christus Jesus, — hoe gij en uwe kinderen vaak gehandeld hebt en handelt jegens het woord der waarheid in prediking en onderwijzing, jegens God en Zijnen Christus Zei ven, o, dan zult gij ook instemmen met de schuldbelijdenis van David, en niet met steenen werpen op uwe leeraars, daar gij aan dezelfde zonde u schuldig kent als zij, maar u verootmoedigen, zoodat uwe bede samenvloeit met hunne smeeking, en een eenparig gebed opstijgt tot den God van alle ontferming: ,Doe wel b ij Z i o n naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jerusalem op!"

Zoo wordt het waarachtig heil der Gemeente gezocht, omdat wij ons dan daarheen wenden, waar

*

Sluiten