Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven onder de gerichten naar de verkiezing Uwer genade, een volk, dat, verslagen vanwege eigen zonde en verkeerdheid, Uwen Naam groot maakt, Uwe deugden verheerlijkt, omdat Gij, Heere, onder hen woont.

Waar zulk een gebed op dezen grondslag opstijgt tot den troon der genade, daar vindt het gewisselijk verhooring. De Heere hoort immers het gebed van al wat als vleeseh tot Hem komt. „Al wat gij van den Yader begeeren zult in Mijnen Naam," zegt onze Heiland, „dat zal Hij u geven".

Dat dan zulk een gebed voortdurend rij ze uit ons hart en van onze lippen, geliefde Gemeente! het zal den Heere welbehaaglijk zijn om Jesus Christus wil, Die alleen onze gebeden aangenaam maakt voor God door Zijne voorbidding. Dat neme ieder onzer ter harte, dat late niemand door den duivel zich rooven.

Het is de Geest Zelf, Die deze bede legt in onze ziel, en terwijl de Geest des Heeren dat doet, kunnen wij niet bij onszelven blijven staan, denkende: als i k maar binnen ben, als i k maar eene plaats heb in de stad Gods, — veeleer brengen wij dan in waarachtige liefde ook elkanders nooden, do nooden van heel onze Gemeente, van Kerk, Oranje en Vaderland, in ware verbrijzeling voor den troon der genade. — Heeft de Heere ons ook met Zijne gerichten getroffen vanwege onze afwijkingen en die onzer vaderen, dat wij ons heil hebben gezocht in de werken onzer handen en Zyne waarheid ons lieten

Sluiten