Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontrooven, — heeft Hij eene breuke geslagen in Zijnen toorn, wij mogen Hem smeeken, dat Hij Zijner ontferming gedenke en Zijn Aangezicht tot ons wende in gunste; dat Hij geve terugkeer tot Zijn Woord, onderwerping aan Zijne waarheid, dat wij alle afgoden wegdoen, hunne altaren omverwerpen, en alleen vragen naar den levenden God ; dat Hij levend make wat dood is, licht zende in alle duisternis, het woord der waarheid doe zegepralen in de harten, opdat deze vermurwd worden en wij de zonde erkennen, onder do oordeelen ons buigen en alleen wachten op het heil des Heeren, dat Hij alle banden slake. Dat llij geve, dat een iegelijk terugkeere van zijne eigenwillige wegen, waarin toch do Springader des levenden waters is verlaten en men zichzelven bakken heeft gehouwen, gebroken bakken, die geen water houden, — dat men in liefde en ootmoed de gemeenschap der broederen weêr zoeke, die in liefdeloosheid en hoogheid des harten is verlaten, en met een eenparigen schouder de Heere gediend worde in gerechtigheid. — Dat is toch des Heeren wel behagen, dat broeders van één huis ook tezamen wonen, daar gebiedt de Heere den zegen en het leven tot in eeuwigheid. Als wij eigen zonde, onverstand en onvermogen belijden, den Heere als den eenigen Bouwheer huldigen en van Hem alles verwachten, dan zullen wij het ervaren, dat, hoe onmogelijk het ook schijnt, Hij wèl doet bij Zion en de muren van Jerusalem bouwt. Dit is Zijn woord : „Zie, Ik leg eenen Grondsteen in Zion, eenen beproefden Steen,

Sluiten