Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Bal kansclaiereiland beroeren en straks wellicht de wereld in vlam zetten.

Zoo zijn de toestanden steeds ingewikkelder geworden. Kan het ons verbazen dat de onzekerheid der gemoederen, de verbijstering der geesten eer toe- dan afneemt ? Energie, zelfbezit zijn noodig, niet slechts voor den staatsman die in zulke tijden moet regeeren, maar ook voor den mensch die in zulke dagen leeft. Nu schijnen juist deze meest noodige eigenschappen: vastberadenheid, wilskracht zwakker te worden, naarmate de menschen drukker, uitwendiger, veelzijdiger leven, minder zelfstandig, meer afhankelijk van de wereld en haar stroomingen. De verwarde toestanden maken vele slachtoffers, al die schipbreukelingen des levens, die „problematische" naturen, met de pijnlijke ontleding van wier „interessant"bestaan poëzie en roman onze fantazie prikkelen.

Doch niet alleen de „fraaie letteren" houden zich met de vragen des tijds bezig. Yelen gorden zich aan om hun eeuw te begrijpen en de menschen te teekenen die haar geest vertegenwoordigen. Boeken, artikels, schetsen, portretten geven over de ontroerende problemen die ons allen vervullen, soms diepe inzichten, al te vaak slechts oppervlakkig pikante overzichten. Ik ben wel niet de eenige die zulke schrifturen gretig leest om dan de meeste er van met weerzin weg te slingeren. Want wij willen onzen tijd leeren verstaan; wij willen vooral ons eigen leven in de verwarring der wereld en tegenover haar overmacht behouden. Daarom luisteren wij naar de vromen die in afzondering buiten het gewoel hun eigen ziel bewaren; want wij gevoelen dat persoonlijk leven het meest noodig is. Helaas, dat als wij zulke getuigenissen trachten op te vangen wij wel tal van stemmen hooren die voor persoonlijk leven pleiten, hier en daar ook wel een treffenden toon van innige zielsbehoefte, maar geen enkelen zoo diep en krachtig dat hij algemeen aangrijpt en meesleept. Maar wij grijpen niet alleen naar zulke „Bekentnisse" als ik hier bedoel: wij leenen ook het oor aan die kloeke menschen van de daad, door het leven geoefend in den strijd en op aee bekwaam geworden in de stuurmanskunst, wier denken

Sluiten