Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kunst, blijke de deugd van het katholijke geloof. Behalve in eigen universiteiten (b.v. te Salzburg), handhave de Kerk baar positie ook aan de groote boogesebolen, naast vertegenwoordigers van andere levensrichtingen. In de beeldende kunsten is het Katholicisme nooit achterlijk en wordt zijn waarde ook steeds meer erkend (p, 424 flg.); in de litteratuur mist Ehrhard nog zeer katholieke talenten, gelijk wij begrijpen daar zijn gezichtskring bijna geheel tot Duitschland beperkt is.

Dat deze oproeping tot krachtige inspanning bij de Katholieken weerklank vindt, spreekt van zelf. Maar dat de historische beschouwingen, die er bij Ehrhard aan ten grondslag liggen, tegenspraak wekken is even natuurlijk. Toch zie ik niet in dat de polemiek zoo giftig en hatelijk behoefde te zijn, als zij geweest is. In aanval en verweer laat men de goede trouw der tegenstanders niet ongemoeid. Ehrhard zelf blijft daarbij in vinnigheid niet achter, het boekdeel waarin hij zijn tegenstanders te woord staat *) geeft een lagen dunk van katholieke polemiek. Hij beklaagt zich voortdurend over opzettelijk of onwillekeurig misverstand : gij zegt dat ik gezegd heb wat ik niet gezegd heb: ziedaar het onverkwikkelijke refrein van zijn repliek. Intusschen is hij aan dit misverstand niet onschuldig. Juist wat het litterair succes van zijn boek had verzekerd: de schittering der overzichten, bracht zekere vaagheid, ook wel tegenstrijdigheid van beweringen mede, die aan strenger geoefende geesten niet ontging. Zoo dichten de tegenstanders hem, niet buiten zijn eigen schuld, bedoelingen toe, die stellig de zijne niet waren.

Intusschen van dezen strijd onder Katholieken onderling gaat ons de toon en vorm niet aan. Ik wil van het boek, waarvan ik zoo even den gang vluchtig mededeelde,

1) Liberaler Katholizismus ? Ein Wort an meine Kritiker (1902). Hier te lande is het werk yan Ehrhard bfsproken door prof. J. M. L. Keuller Dr. Ehrhard over het Katholicisme in de twintigste eeuw in de Katholiek CXXIII Januari, Maart: artikels die zeer gunstig zich onderscheiden van verreweg 't meeste wat in Duitschland over deze questie geschreven werd.

Sluiten