Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed bevorderd zien: van vereenigingsdwang wil hij niet weten. Al te gaar algemeenheden: zegt men. Ik vraag: wat heeft de Protestant meer en anders, ten minste van wezenlijke wijsheid in deze materie aan te bieden? Vreest men dat dit alles niet zal baten: wie zal aanstonds zoo sombere voorspelling aannemen? In elk geval ligt in de richting der humaan-christelijke beginselen hier uitgesproken het eenig uitzicht voor een vreedzame en heilzame oplossing der aanhangige vraagstukken.

In de katholieke kerk heeft alvast de stem van haar hoofd weerklank gevonden, en wordt de „nieuwe koers" door velen gevolgd. Zij die dit doen achten volstrekt niet dat zij iets van hun katholiek geloof prijsgeven, om met den tijdstroom mede te gaan. Zij gevoelen integendeel nieuwen moed en kracht om de wereld voor de kerk te winnen. De voorbeelden zijn voor het grijpen. Ik denk aan verscheidene, talentvolle causeries van den belgischen pater van Tricht1). Ik denk te onzent aan Schaepman die zoo grooten nadruk legde op deze zijde van 's pausen werkzaamheid, maar die daarbij toch niet verder ging dan Leo XIII zelf en tegen demokratie en socialisme beslist front bleef maken; ik denk ook aan Mr. P. J. A. Aalberse en zijne medewerkers in een katholiek sociaal weekblad, Yan wat in Frankrijk op dit terrein geschiedt geeft vooral Gr. Goyau ons bericht2). Zijn belangrijke verzameling brengt opstellen in verschillende toon: polemische, betoogende, opwekkende, verhalende, die ons samen een beeld geven wat hij zonder aarzelen „christelijke demokratie" noemt. Merkwaardig is het hoe hij de sociale actie vast aan het wezen van het katholieke geloof koppelt.

1) Yictor yan Tricht S. J. van wiens causeries ik noem: de la ■condition des ouvriers dans la société chrétienne; 1'enfant des rues; le maitre; le luxe. Ook de luiksclie hoogleeraar G. Kurth begroet den nieuwen koers met sympathie; zie zijn in 't liollandscli vertaald werkje: De kerk van Christus bij de keerpunten der geschiedenis 1902.

2) Georges Goyau: Autour du catholicisme social 2 vol 1902; het stuk waarop hier nader gedoeld wordt: l'histoire sociale d'une paroisse normande et le role social du prêtre: la chapelle-Montligeon staat in de -eerste serie.

Sluiten