Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God belijd, dat ik in zonden ontvangen en geboren ben.

I0de Vr. Wat is dat voor eene ongehoorzaamheid geweest ?

Antw. God had onzen eersten voorouders geboden, dat zij niet van den boom der kennis des goeds en des kwaads zouden eten, en dit gebod hebben zij overtreden.

Il'lc Vr. Gaat dat u dan eenigszins aan?

Antw. Voorzeker, want Adam is ons aller vader; toen hij overtrad, overtraden wij in hem, en wij allen doen juist hetzelfde, wat hij deed.

12lle Vr. Zoo zijn wij dan onbekwaam tot al datgene, wat voor God goed is, en geneigd tot alle kwaad ?

Antw. Ja geheel en al, en slechts dan, wanneer wij door Gods Geest wedergeboren zijn, zullen wij doen, wat in Gods heilige oogen goed is.

13de Vr. Kan God zulke ongehoorzaamheid en uwe verdraaidheid en overtreding ongestraft laten ?

Antw. Neen, dat kan Hij onmogelijk ; maar naar Zijne gerechtigheid en rechtvaardig oordeel moet Hij mij voor mijne zonde alreeds hier in dit leven en met de eeuwige verdoemenis straffen, gelijk Hij gezegd heeft: „Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het Hoek der Wet, om dat te doen".

Sluiten