Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omvat, gelijk geschreven staat, Joh. 3 : 16 : „A.lzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe"; en Hoofdstuk 1 : 12 : „Zoo velen Hem aangenomen hebben, dezen heeft Hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijnen Naam gelooven".

19de Vr. Wat is een oprecht geloof ?

Antw. Ten eerste eene zekere kennis van God en Zijne beloften, ons in het Evangelie geopenbaard ; ten tweede een hartelijk vertrouwen, dat mij al mijne zonden om Christus' wil vergeven zijn.

20ste Vr. Wat hïbt gij volgens liet Evangelie te gelooven, en wat is uwe belijdenis ?

1. Ik geloof, dat de God en Vader mijns Heeren Jesus Christus de eenige en levende God is, Die hemel en aarde en ook mij geschapen heeft, en dat Hij om Christus' wil alles nog in Zijne lankmoedigheid draagt en onderhoudt; alsook dat Hij om Zijns lieven Zoons wil mijn God en mijn Vader is, en voor mij zorgen zal in alles, voor zooveel ik in Zijn Woord blijf.

2. Ik geloof, dat Jesus Christus de eengeborene en eeuwige Zoon des Vaders is, en dat Hij ééns wezens is met den Vader. Hij is ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria,

Sluiten