Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32et0 Vr. Wat gelooft gij van de heilige, algemeene Christelijke Kerk ?

Antw. Dat de Zoon Gods uit liet gansche menschelijk geslacht de uitverkorenen ten eeuwigen leven door Zijnen Geest en Woord Zich tot eetie Gemeente vergadert; waarvan ik geloof, dat ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

33ste Vr. Waar vergadert Hij Zich deze Gemeente ?

Antw. Waar men Gods Woord recht predikt, en de heilige Sacramenten bedient naar de instelling van Christus.

34ste yr_ Welke weldaden schenkt God aan deze Gemeente ?

Antw. Hij schenkt haar vergeving der zonden, opstanding des vleesches en het eeuwig leven.

35ste Vr. Wat baat u nu, dat gij dit alles gelooft ?

Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, gelijk geschreven staat : Rom. 5:1: „Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jesus Christus", en Jeremia 33 staat van Christus : „E11 Deze is, Die haar roepen zal : de Heere onze gerechtigheid".

36sle Vr. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Antw. Alleen door een oprecht geloof in Jesus Christus, Zijnen lieven Zoon.

37ste yr jioe moe( g[j fat verstaan, dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt.

Sluiten