Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

privaat plezier, maar het gaat zoo, dat men, met zekeren klankbodem ter wereld gekomen, op de indrukken van buiten op een bepaalde wijze resoneert. Zeker in het leven zelf ontstaan en invloed oefenend stel beginselen, min of meer juist geformuleerd, maar voldoende uitgewerkt, om kracht te oefenen, pakt U, krachtens Uw aangeboren natuur, legt zich aan U op en dient U tot uitgangspunt voor leven en sterven. Bij uitnemendheid hun uitdrukking vindend in de leidende geesten, sluit zich daaromheen de middenstof aan. Zoo ontstaan in het leven zelf de groote groepen, gebaseerd op één overtuiging, in zake het algemeen uitgangspunt van wereldbeschouwing.

Nu spreekt het vanzelf, dat het wetenschappelijk bewustzijn van elk dier groote groepen vergt, dat die beginselen wetenschappelijk worden uitgewerkt en toegepast op het leven. I it elk dier algemeene standpunten van levensbeschouwing vloeit een eigen stel grondbeginselen voor de wetenschap voort. Niet een kerkelijke confessie, zooals Q. N. zegt, maar een levensbeschouwing brengt mede een eigen stel grondaxioma's voor de wetenschap. En wil nu het Instituut deiwetenschap, de Universiteit of Hoogeschool, niet vooruit met onvruchtbaarheid zijn geslagen, dan moet liet, bewust of onbewust, op zulk een stel grondbeginselen berusten. Hoe waar dit is, blijkt dan ook aanstonds, wanneer men ziet hoe onze zonder twijfel over 't algemeen eerlijk bedoelde neutrale hoogescholen op dit gebied wel degelijk op — generaliter — één stel beginselen zijn gebouwd, en hoe dus ook de theologische faculteiten buiten alle reëel verband met die universiteiten zijn geraakt en vrij wel ondingen zijn geworden. Had men gedurfd, ze waren zonder twijfel in'76 gevallen. Entoen ze behouden bleven heeft men geen Roomschen benoemd, of Joden, maar in Groningen een „evangelische", in Utrecht een

Sluiten