Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter geëerden kring, met voldoend salaris om zonder te groote zorgen zijn tijd vrij te hebben, zulk een positie weigeren omdat de effectus civilis ontbreekt aan de door hem (mede) te verleenen graden. De behoefte aan den effectus civilis spruit niet voort uit het karakter van instituut deiwetenschap, dat de Universiteit draagt, maar uit haar functie als instelling van Onderivijs. Zij trekt geen studenten en kan haar studenten geen levenscarrière ontsluiten, als ze dat recht mist. De vraag is dus minder of ze aan alle vereischten der moderne wetenschap moet kunnen voldoen, om dat jus promovendi te verkrijgen, dan wel deze of ze als instelling van Hooger Onderwijs genoegzaam waarborg geeft voor goed onderricht. En dan wil het mij voorkomen, dat drie goede hoogleeraren, mits alle knap in hun vak, goede paedagogen en homogeen in hun beginselen, desnoods voor de vorming van goede studenten voldoende zijn. Ik zoek weer hulp bij Kappeyne en vind die. Op 17 Maart 1876 sprak de „geachte afgevaardigde van Haarlem", destijds nog in de volle kracht zijner schitterende begaafdheid, aldus: „Ik acht „het ten eenenmale onjuist, dat het Hooger Onderwijs daar „het beste gegeven wordt, waar het getal professoren het „grootst en splitsing der vakken het verst doorgedrongen is. „Het tegendeel is waar. Wil men een vertegenwoordiging der „wetenschap, een wetenschappelijke ark, waarin van elk soort „van geleerden een pracht-exemplaar wordt bewaard, dan „zal men zulk een inrichting misschien in Utopia kunnen „plaatsen; maar wil men een inrichting van onderwijs, dan „moet men in de eerste plaats denken aan de behoefte der „studenten. De student heeft leiding noodig." Bij die woorden sluit ik mij van harte aan. Vandaar ook het volkomen gerechtvaardigde van 's ministers verwijzing naar

Sluiten