Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men stelle zich het Academieleven van den zoo studeerenden jurist voor. Een propaedeutisch (aan de Vrije Universiteit wordt dit vereischt), twee candidaats- en twee doctorale examens plus twee promoties samen zeven stuks. Waarlijk de termen waarin de minister een en ander veroordeelt, zijn eer te zacht dan te scherp.

Met instemming mogen hier vermeld worden de artikelen in het „Sociaal Weekblad". Hoopvol is het te zien, hoe het blad, dat aan mr. Kerdijk zooveel te danken heeft, thans in de handen van een jongere generatie zich op een veel ruimer standpunt plaatst, dan ooit voor het oud-liberalisme bereikbaar is geweest. Als er uit de historie ééne les is te leeren geweest, waar tegen alle richtingen te hunner tijd zich meer of min hebben bezondigd, is het wel deze, dat men ten slotte nooit of te nimmer een geestelijke beweging onderdrukt door te trachten, direct of indirect, haar uitingen te smoren of de levenslucht te benemen. De staat mag met zijn machtsmiddelen geen partij kiezen voor de eene tegen de andere geestelijke richting, en dit middel dan in dienst stellen van die ééne. Voor 't oogenblik ondergraaft hij de verdrukte, maar straks de geprotegeerde richting tevens. Dat het jonge liberalisme van de geestelijke dwingelandij harer moeder niet meer wil weten, maar vrijelijk aan allen ruimte wil gunnen op den vaderlandschen bodem, strekt haar tot eere en geeft hope op een schoone toekomst op onderwijsgebied. De wetenschap wordt nooit meer bevorderd dan door al haar richtingen vrij uit zich te laten ontwikkelen. Prof. Holwerda en

dat volgens het laatste jaarverslag slechts 7 (zegge: zeven) doctoren zoowel aan de Vrije Universiteit als aan de publieke hooge school zijn gepromoveerd sinds het stichtingsjaar 1880 der eerste?

Sluiten