Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inneemt in het gansche huis. En ook elk deel,dat bestot mt onderscheiden steenen, heeft geen beteekenis of heerlijkheid, zoo het apart, afzonderlijk of alleen is, maar alleen dan, wanneer het zijn behoorlijke plaats in het huis of in het geheel vervult.

Zoo hebben wij dan de heerlijkheid en onmisbaarheid van de Kerk, van het geheel, voor de d e e 1 e n, voor de leden, eenigszins doen gevoelen, - gelijk ook de waardij en beteekenis die e Kerk heeft voor den mensch in het algemeen, - zooals ons dit alles duidelijk werd uit de betrekking der Kerk tot God en Christus

en tot Zijn Woord. .

■ Toen wij boven kortelijk er op wezen wat de Kerk is voor -o

en Zijn Christus, hebben wij met kracht vastgehouden, dat hier -edoeid wordt op de Kerk zooals zij niet alleen in het verborgen bestaat, maar zooals zij zich óók naar buiten, als de Kerk, openbaart in het leven. En ook aan het einde van dit gedeelte, waarin wil kortelijk uiteenzetten de beteekenis van de Kerk voor den geloovige en voor de menschheid, hebben wij er op te wijzen, dat ook hier weder de Kerk in denzelfden zin bedoeld wordt. Alzoo, ook hier moet niet gedacht worden aan de bij God volkomen bekende oprechte geloovigen alleen, individueel genomen maar aan de Kerk zooals zij naar buiten in haar instituut als de Kerk uitkomt. De Kerk die zoo heerlijk en zoo onmisbaar is voor ons, door de inwoning Gods en door het Woord Gods dat haar gegeven is en dat zij draagt en predikt, is de Kerk niet zooals zy verborgen alleen door God volmaakt gekend wordt, maar zooals de H. b c h r 1 ze ons leert kennen, met hare op elke plaats, stad of dorp aangestelde ambtsdragers, de bij dezen als leden der Kerk bekend staande

personen, en het gansche kerkelijke optreden van deze zichtbare

en ten volle aanwijsbare corporatie.

Behalve het gansche beleid of organisme van het Nieuwe restament, is inzonderheid leerzaam in deze: 1 Tim, 3 : 14, 15 in verband niet het voorgaande in datzelfde hoofdstuk, en ook m velband met den inhoud van dien geheelen brief.

Sluiten