Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de samenvoeging, het samenhangend geheel van alle leden. Of nog anders gezegd; zij is: alle leden samengevat.

Op dat alle komt het aan, als het er om gaat om de Kerk waarlijk te hebben. Want immers, wat onderscheidt anders de Kerk of anders gezegd: het Huis Gods, of het Lichaam des Heeren, of het volk Gods — als zoodanig van elke andere samenkomst of bijeenvoeging van geloovigen ? Of, wordt hierdoor een vergadering of vereeniging van geloovigen waarlijk Kerk, zoo zij kerkelijke handelingen verricht van prediking van Gods Woord, bediening van sacramenten en oefening van toezicht op hare leden door daarvoor aangestelde personen ? O zeker, er moeten ook handelingen door de Kerken of Gemeenten verricht worden, waartoe zij als zoodanig geroepen zijn, maar worden zij daardoor waarlijk Kerken of Gemeenten des Heeren als zoodanig, met niet alleen dien naam, maar óók voor God en naar zuiver kerkrecht het wezen en de positie en de macht van Kerken? Onzes inziens: neen! Immers het e i g e n 1 ij k kerkelijk cachet, of wilt ge : het Kerk-zijn, is voor een vergadering of vereeniging van geloovigen niet het gevolg van zekere handelingen, die men aangenomen heeft te gaan verrichten. Maar het Kerk-zijn of anders gezegd: het kerkelijk cachet moet vooraf aan een vergadering van geloovingen kleven of eigen zijn, om tot kerkelijke handelingen gerechtigd te zijn, ja om waarlijk tot kerkelijke handelingen bekwaam te zijn. Zal een vergadering of vereeniging van geloovigen waarlijk het kerkelijk karakter of het kerkelijk cachet dragen, dan moet aan haar bestaan niet maar ten grondslag liggen het beginsel of als ge wilt: de begeerte, om een grooter of kleiner aantal van geloovigen naar eigen willekeurige verkiezing bijeen te vergaderen en bijeenvergaderd te houden, ten einde in dezen eigen kring nu vervulling te mogen zoeken en vinden van godsdienstige of geestelijke behoeften. Neen, het beginsel, de begeerte waaruit zulk een samenkomst of samenvergadering van geloovigen opkomt, die waarlijk eenigermate den naam van Kerk verdient en dientengevolge ook gerechtigd en verplicht is om te doen hetgeen der Kerke is, — het beginsel of de begeerte waaruit zeg ik, zulk een samenkomst of samenvergadering van kin deren Gods opkomt, is gansch iets anders. Wat is dan dat beginsel, wat is dan die drang, die ons de Kerk, die ons het Zion Gods als zoodanig samenbrengt, samen doet vloeien, en doet aanschouwen?

Sluiten